Telegram

บริการเพิ่มสมาชิกช่องเทเลแกรม

สามารถซื้อสมาชิกช่องเทเลแกรมและเพิ่มสมาชิกช่องเทเลแกรมได้ในราคาถูก

 

Telegram : เพิ่มสมาชิกช่อง

ตารางราคาหลังจากเข้าสู่ระบบถึงจะสามารถใช้บริการ SNS Helper ได้

รายละเอียดบริการ

บริการเพิ่มสมาชิกช่องเทเลแกรม, ซื้อสมาชิกช่องเทเลแกรม

บริการเพิ่มสมาชิกช่องเทเลแกรมของท่านที่มีอยู่แล้ว
สามารถซื้อสมาชิกช่องเทเลแกรมได้ในราคาถูกและเริ่มดำเนินการหลังสั่งซื้ออย่างน้อยภายใน 10 นาที

บริการของเราไม่ร้องขอรหัสผ่านบัญชีเทเลแกรมของสมาชิกเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการ
บริการเพิ่มสมาชิกช่องเทเลแกรมที่ขายอยู่ให้บริการด้วยการใช้บัญชีต่างประเทศที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้การดำเนินการเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

หลังเข้าสู่ระบบแล้วกรอกลิงค์ช่องเทเลแกรม(URL)ก็จะสามารถสั่งซื้อได้

รีวิว

ศูนย์บริการลูกค้าในไลน์แบบเรียลไทม์


เมื่อกดปุ่มสีเขียวแล้ว จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติด้วยการให้คำปรึกษาทางไลน์
0.1416