background

บริการการตลาด SNS Helper

ทุกคนสามารถใช้บริการได้ง่าย ทุกบริการสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นโยบายการจัดการ/จัดการข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายการจัดการ/จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

SNS Helperให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่น "กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูล" และ "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
ด้วยนโยบายการจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล SNS Helperจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธีการในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มา และมาตรการใดบ้างที่ถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

รายการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

SNS Helperรวบรวมและใช้ข้อมูลลูกค้าขั้นต่ำที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและใช้โดยวิธีต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ การให้คำปรึกษาออนไลน์ เป็นต้น
รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและการใช้งานมีดังต่อไปนี้

การลงทะเบียนและการจัดการสมาชิกบริการ SNS Helper
<รายการที่รวบรวม>
– ชื่อ, อีเมล, ID, รหัสผ่าน
[การรวบรวมอัตโนมัติตามการใช้บริการ] ที่อยู่ IP วันที่และเวลาใช้บริการ บันทึกการใช้บริการ
<วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและการใช้งาน>
– การยืนยันตัวตนของสมาชิก การตรวจสอบลูกค้าเมื่อร้องขอและใช้บริการของบริษัท การจัดส่งการแจ้งเตือน
– การยืนยันตัวตน การยืนยันความสัมพันธ์ที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลรายละเอียดการประมวลผลระหว่างการปรึกษาหาและข้อเสนอ

เงื่อนไขให้การบริการ
<รายการที่รวบรวม>
– ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี บันทึกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อ (รหัสบัญชีโซเชียลมีเดีย, ลิงค์รูปภาพ, ฯลฯ )
<วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและใช้งาน>
– สัญญาการให้บริการ, การยืนยันตัวตนลูกค้า, การชำระค่าธรรมเนียม, การบริการ
บริการชำระเงิน, การคืนเงินจำนวนธุรกรรมเนื่องจากการยกเลิกการซื้อ, การจัดเก็บบันทึกทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

การให้คำปรึกษา
<รายการที่รวบรวม>
[ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ] หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี บันทึกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน ข้อมูลที่ใส่เมื่อสั่งซื้อ ฯลฯ
<วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและใช้งาน>
– การยืนยันตัวตนในระหว่างการปรึกษา/แนะนำลูกค้า, การติดต่อและการแจ้งเตือนเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง, ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินการ, การคืนเงินจำนวนธุรกรรมเนื่องจากการยกเลิกการซื้อ ฯลฯ

ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการทำลาย
โดยหลักการแล้ว หลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้อมูลจะถูกทำลายโดยทันที อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ก. เหตุผลในการเก็บรักษาข้อมูลตามนโยบายภายในของบริษัท
แม้ว่าสมาชิกจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิก แต่ข้อมูลของสมาชิกสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 5 ปีนับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาการใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกกระทำผิดนำไปใช้ในทางฉ้อโกงอีก แก้ไขข้อพิพาท และให้ความร่วมมือกับคำขอของหน่วยงานสืบสวน
ข. เหตุผลในการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
หากจำเป็นต้องเก็บรักษาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลสมาชิกไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
o บันทึกเกี่ยวกับสัญญาหรือการถอนการสมัคร ฯลฯ
- ระยะเวลาเก็บรักษา: 5 ปี
o บันทึกการชำระเงินและการจัดหาสินค้า ฯลฯ
- ระยะเวลาเก็บรักษา: 5 ปี
o บันทึกข้อร้องเรียนของผู้บริโภคหรือการจัดการข้อพิพาท
- ระยะเวลาเก็บรักษา: 5 ปี
o บันทึกการเข้าสู่ระบบ
- ระยะเวลาการเก็บรักษา: 6 เดือน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคล
SNS Helper ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมแยกต่างหาก
ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและจัดการกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล SNS Helper มีผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบด้านล่าง เราจะตอบกลับคำถามของลูกค้าอย่างรวดเร็วและซื่อสัตย์
ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและตารางข้อมูลบุคคลที่รับผิดชอบ
ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ: ชเว จุน
อีเมล์ : [email protected]

วิธีการขอดู, แก้ไข ,ลบ, ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
– ลูกค้าสามารถขอดู แก้ไข ลบ หรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ลงทะเบียนได้ตลอดเวลา
หากลูกค้าต้องการร้องขอการเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน โปรดติดต่อเราผ่านเมนูที่เกี่ยวข้องในหน้าแรก และเราจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าหลังจากกระบวนการยืนยันตัวตน
– หากลูกค้าร้องขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้หรือให้ไว้จนกว่า
การแก้ไขจะเสร็จสิ้น
นอกจากนี้หากมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องแก่บุคคลที่สามแล้ว เราจะแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงผลการแก้ไข
ทราบโดยไม่ชักช้าเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้
อย่างไรก็ตาม กรณีที่อาจจำกัดการเข้าถึง การลบ และการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้
① ในกรณีที่มีข้อบังคับพิเศษในกฎหมายหรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
② หากมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลอื่น หรือการละเมิดทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นธรรม
③ เมื่อเป็นการยากที่จะปฏิบัติตามสัญญาหากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้รับการประมวลผล และลูกค้าไม่ได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจนในการยกเลิกสัญญา
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยคุกกี้ (Cookie) – การใช้คุกกี้หรือไม่?
SNS Helper ดำเนินการใช้ 'คุกกี้' เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของลูกค้าและจัดเก็บไว้ในพีซีของลูกค้า
SNS Helper ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
① ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น ในการระบุภาษาหลักที่ลูกค้าใช้
② คุกกี้ใช้เพื่อระบุว่าลูกค้าได้ร้องขอ 'ไม่ดู' ข้อมูลป๊อปอัปหรือไม่
ลูกค้ามีข้อเลือกในการติดตั้งคุกกี้ และสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดผ่านการตั้งค่าตัวเลือกของเว็บเบราว์เซอร์
หรือยืนยันแต่ล่ะครั้งที่มีการบันทึกคุกกี้ หรือปฏิเสธที่จะบันทึกคุกกี้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าปฏิเสธที่จะติดตั้งคุกกี้ การให้บริการจะถูกจำกัด
ตารางการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยคุกกี้
วิธีระบุว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ (เมื่อใช้ Internet Explorer)

วิธีดูคุกกี้ที่ได้รับ (เมื่อใช้ Internet Explorer)
① เลือก [ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต] จาก [เมนูเครื่องมือ]      ① เลือก [ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต] จาก [เมนูเครื่องมือ]
② คลิก [แท็บข้อมูลส่วนบุคคล]                              ② คลิก [การตั้งค่า] ใน [แท็บทั่วไป (แท็บพื้นฐาน)]
③ ตั้งค่า [ระดับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล]                ③ เลือก [ดูไฟล์]

มาตรการทางเทคนิคและการจัดการสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
1) มาตรการทางเทคนิค
ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า SNS Helper ใช้มาตรการทางเทคนิคต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย ถูกขโมย รั่วไหลเปลี่ยนแปลงหรือเสียหาย
①ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญได้รับการปกป้องผ่านฟังก์ชันความปลอดภัยแยกต่างหากโดยการเข้ารหัสไฟล์และการส่งข้อมูลหรือใช้การเข้ารหัสไฟล์
② SNS Helper ใช้โปรแกรมวัคซีนเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวัคซีนมีการปรับปรุงเป็นระยะ และในกรณีที่ไวรัสปรากฏตัวกะทันหัน ป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดโดยการใช้วัคซีนทันที
③ SNS Helper ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่สามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายได้อย่างปลอดภัยโดยใช้อัลกอริทึมการ
เข้ารหัส
④ ในการเตรียมพร้อมสำหรับการบุกรุกจากภายนอก เช่น การแฮ็ก เราใช้ระบบป้องกันการบุกรุกและระบบวิเคราะห์
ช่องโหว่ของเซิร์ฟเวอร์เพื่อความปลอดภัย
2) มาตรการบริหารจัดการ
① SNS Helper จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้ที่จำนวนคนขั้นต่ำ และจำนวนคนมีดังนี้
ก. ผู้ที่ดำเนินการด้านการตลาดโดยตรงกับลูกค้า
ข. ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด บุคคลที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
② สำหรับพนักงานที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล การฝึกอบรมภายในองค์กรและการฝึกอบรมภายนอกองค์กรเป็นประจำจะดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่และภาระหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
③ ได้มีการกำหนดขั้นตอนภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยมนุษย์ผ่านคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยที่ลงนามโดย
พนักงานทุกคนเมื่อเข้าร่วมบริษัท และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ/การจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลและการปฏิบัติตามของพนักงาน
④ การถ่ายโอนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างละเอียดในขนะที่มีการรักษาความปลอด
ภัย และมีการชี้แจงความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุของข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากเข้าหรือออกจากบริษัท
⑤ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย รั่วไหล ปลอมแปลง หรือเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของผู้จัดการภายใน
หรืออุบัติเหตุในการจัดการทางเทคนิค SNS Helper จะแจ้งข้อเท็จจริงให้ลูกค้าทราบทันทีและกำหนดมาตรการรับมือและชดเชยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดส่วนตัวหรือที่เกิดจากความเสี่ยงพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต

ภาระหน้าที่ในการแจ้งเหลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
นโยบายการจัดการ/การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจถูกเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย นโยบาย หรือเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของรัฐบาล หรือเหตุผลอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบถึง
เหตุผลและเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์บริการลูกค้าในไลน์แบบเรียลไทม์


เมื่อกดปุ่มสีเขียวแล้ว จะเชื่อมต่อไปที่การให้คำปรึกษาทางไลน์โดยอัตโนมัติ
0.0337