background

บริการการตลาด SNS Helper

ทุกคนสามารถใช้บริการได้ง่าย ทุกบริการสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการบทที่ 1 กฎทั่วไป

ข้อ1 (วัตถุประสงค์)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทและสมาชิกในการใช้บริการ SNS Helper(https://snshelper.com/th, ต่อไปนี้เรียกว่า "SNS Helper" หรือ "บริการ")ที่ดำเนินการโดย SNS Helper

ข้อ2 (นิยาม)
1. "SNS Helper" หมายถึงสถานที่ทำงานบริษัทที่ตั้งไว้เพื่อซื้อและใช้บริการโดยใช้ข้อมูลและการสื่อสารเช่นคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการการตลาดออนไลน์(ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ ฯลฯ")แก่สมาชิกและใช้เป็นความหมายของผู้ให้บริการที่ดำเนินการบริการ
2. "สมาชิก" หมายถึงผู้ที่ลงทะเบียนโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ "SNS Helper " และหมายถึงผู้ที่ได้รับข้อมูลจาก "SNS Helper " อย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สามารถใช้บริการของ SNS Helper ได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อ3 (ระบุ คำอธิบาย และแก้ไขข้อกำหนด)
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้โดยการประกาศผ่านหน้าจอบริการ
2. "SNS Helper" สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตลอดเวลา
3. หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไข สมาชิกสามารถขอถอนตัวได้ตลอดเวลาด้วยสิทธิเสรีภาพ

ข้อ4 (สมัครสมาชิก)
1. ผู้ใช้ทำการสมัครสมาชิกโดยการกรอกข้อมูลสมาชิกตามแบบฟอร์มลงทะเบียนที่กำหนดโดยSNS Helper จากนั้นแสดงเจตนาที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
2. SNS Helper จะลงทะเบียนผู้ใช้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 เว้นแต่จะเข้าข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. ในกรณีที่ผู้สมัครเสียคุณสมบัติการเป็นสมาชิกก่อนหน้านี้ตามข้อ12.2 ของข้อกำหนดนี้
ข, หากในเนื้อหาการลงทะเบียน มีข้อมูลอันเป็นเท็จ, เขียนไม่ครบ, หรือมีความผิดพลาด
ข. ในกรณีอื่นๆที่การลงทะเบียนเป็นสมาชิกถือได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของ SNS Helper

ข้อ5 (การจัดการไอดีสมาชิก)
1. ความรับผิดชอบในการจัดการไอดีและรหัสผ่านของสมาชิกอยู่ที่ผู้ใช้
2. ไอดีสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงและออกจากสมาชิกได้ตามคำขอของผู้ใช้หรือตามดตลพินิจของบริษัท ในกรณีดังต่อไปนี้
- ก. ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวและข้อมูล เนื่องจากไอดีเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกหรือหมายเลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก
- ในกรณีที่อาจเข้าใจผิดว่าเป็น ผู้ให้บริการ พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องของ SNS Helper ได้
- ในกรณีที่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลโดยสามัญสำนึก

ข้อ 6 (บริการของบริษัท)
1. บริการนี้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่หยุดพักตลอดทั้งปี เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษเช่นการทำงานของบริษัท ความผิดพลาดทางเทคโนโลยี เป็นต้น บริการทั้งหมดของ ‘SNS Helper' ให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
2. บริษัทสามารถจำกัดการใช้บริการและทำการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตลอดเวลา
3. เฉพาะสมาชิกที่เห็นด้วยกับการใช้บริการนี้เท่านั้น จึงจะสามารถใช้ทรัพยากรเครือข่ายและ PC ของสมาชิกบางส่วนได้เพื่อจัดหาสภาพแวดล้อมในการใช้บริการที่ดีขึ้น
4. บริษัทไม่ดำเนินการสร้างบัญชี เช่น บัญชีบอท บัญชีชื่อจริง หรือบัญชีผี นอกจากนี้ยังไม่มีการให้บริการผ่าน กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น โปรแกรมแมโคร การใช้บอท เป็นต้น บริษัทเป็นรีเซลเลอร์(ตัวแทนจำหน่าย)ที่ขาย บริการของบุคคลที่สามซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ได้
5. ในฐานะเป็นเซลเลอร์ บริษัทพยายามที่จะให้บริการที่ดีที่สุด แต่ไม่รับประกันว่าบริการที่มอบให้จะมีคุณภาพสูง เสมอไป
6. บริการทั้งหมดของบริษัทไม่สามารถนำไปใช้สำหรับบริการที่ผิดกฎหมาย (การพนันที่ผิดกฎหมาย เว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ เป็นต้น) และการประชาสัมพันธ์ที่เป็นอันตรายหรือวัตถุประสงค์ทาง การเมืองหรือการเลือกตั้ง เนื่องจากบริการทั้งหมดดำเนินการโดยอัตโนมัติ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแม้ว่าบริการเริ่มโดยอัตโนมัติโดยผู้ซื้อใส่และสั่งซื้อลิงค์
7. บริษัทไม่โฆษณาและสัญญาว่าสมาชิกจะสามารถได้รับกำไรจากการใช้บริการของบริษัท
8. ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ เช่นความผิดพลาดทางเทคโนโลยี การดำเนิการคำสั่งซื้อของบริการของบริษัทอาจมี "ความล่าช้า" ได้
9. ความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการนี้ขึ้นอยู่กับสมาชิก
10. การฝากเงินและการคืนเงิน(ถอนเงิน)ทั้งหมดดำเนินการโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามหากระบบเหล่านี้ถูกใช้ในทางที่ผิด บริษัทอาจยื่นเรื่องร้องเรียนและยื่นฟ้องและตอบสนองต่อการร้องขอให้สอบสวนได้

ข้อ 7 (ข้อควรระวังในการใช้บริการ)
1. ก่อนทำการสั่งซื้อบริการ สมาชิกจะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้กับบริษัท (ข้อมูลหรือลิงก์ที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อ) ได้อยู่ในสถานะ "สาธารณะ" ที่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลที่สามได้ หากสั่งในสถานะที่ไม่ใช่ "สาธารณะ" อาจไม่สามารถส่งจำนวนคำสั่งซื้อที่ได้สั่งซื้อ
2. สำหรับการสั่งซื้อ "กำลังดำเนินการ" สมาชิกจะต้องไม่เปลี่ยนสถานะของข้อมูลที่จัดหาให้กับบริษัท (ข้อมูลหรือลิงก์ที่จำเป็นสำหรับการดเนินการคำสั่งซื้อ) นอกจากนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงใดๆที่ทำให้ลิงค์ข้อมูล(ข้อมูลหรือลิงก์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการคำสั่งซื้อ)ล้าสมัย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้/ชื่อโปรไฟล์ หากมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในคำสั่งซื้อ "กำลังดำเนินการ" คำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติแม้จะไม่ถึงจำนวนที่ได้สั่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดสามารถทำได้หลังจากบริษัทจัดส่งคำสั่งซื้อแล้วเทานั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่ได้รับต่ำกว่าเป้าหมายที่สั่งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในระหว่างการดำเนินงาน
3. คำสั่งซื้ออาจดำเนินการหรือเสร็จสมบูรณ์ได้สำหรับคำสั่งที่ใส่ผิดเนื่องจากความผิดพลาดของสมาชิก
4. เมื่อใช้บริการของ "บริษัท" และมีงานเพิ่มเติมเกิดขึ้นภายนอกในเวลาเดียวกัน งานที่บริษัทดำเนินการอาจทับซ้อนกับงานภายนอก ดังนั้น เพื่อการทำงานที่ราบรื่นจะต้องใช้โฆษณาหรือบริการภายนอกด้วยตนเองหลังจากบริษัท "เสร็จสิ้น" การดำเนินงานแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการซ้ำของบุคคลที่สามไม่สามารถกลับคืนหรือคืนเงินได้
5. "บริษัท" จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งมอบ "ปริมาณการสั่งซื้อ" ที่สั่งโดย "สมาชิก"ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับ "ปริมาณ" ของบริการที่ส่ง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของระบบที่สร้างขึ้น "บริษัท" ไม่รับประกันว่า "จำนวนการสั่งซื้อ" ที่สั่งโดย "สมาชิก" นั้นจะถูกจัดส่งอย่างถูกต้อง
6. บริการความคิดเห็นที่กำหนดเองบนไอจีและยูทูปจะไม่สามารถใช้ความคิดเห็นที่ผิดกฎหมาย หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือคำสแลง หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือการโฆษณะการขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการค้าประเวณี เป็นต้น และบันทึกการใช้งานดังกล่าวอาจส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลังได้ และ SNS Helper จะไม่รับผิดชอบต่อในเรื่องนี้

ข้อ8 (คำสั่งซื้อและการยกเลิกคำสั่งซื้อ)
1. ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ "เสร็จสมบูรณ์"
2. คำสั่งซื้อที่ส่งไปยังระบบจะดำเนินการตามลำดับและระยะเวลาการให้บริการทั้งหมดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะเซิร์ฟเวอร์ ณ เวลาที่สั่งซื้อ ดังนั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ หากต้องการทราบระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บริษัทให้ประมาณการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเวลาที่คำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ แต่นั่นไม่ใช่การรับประกันและไม่ถูกต้องเสมอไป
3. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อ สถานะคำสั่งซื้อครั้งแรกคือ 'กำลังดำเนินการ' และ กรณีใดๆ ก็ตาม 'กำลังดำเนินการ' จะไม่สามารถหยุด, ยกเลิกและคืนเงินได้ อย่างไรก็ตามหากคำสั่งซื้อยังไม่เริ่มดำเนินการหลัง 3 วันจากสั่งซื้อ สมาชิกสามารถ "ขอยกเลิก" ได้ หลังจากที่สมาชิกขอยกเลิกและบริษัทตัดสินว่าไม่สามารถดำ
เนินการสั่งซื้อได้คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกและจำนวนเงินที่ชำระในคำสั่งซื้อจะถูกคืนไปที่เติมเงินของผู้ซื้อ
4. การให้บริการเป็นบริการประเภท “วัสดุสิ้นเปลือง” เนื่องจากลักษณะของการบริการ ปริมาณงานที่ได้ทำอาจลดลงได้ตลอดเวลา บริษัทจะไม่รับผิดชอบ, คืนเงิน, ดำเนินการใหม่สำหรับปริมาณที่ลดลงของคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ (แต่สมาชิกสามารถยื่นขอ AS(บริการหลังการขาย) หรือขอต่อเติมได้ ตามข้อกำหนดASและการต่อเติมของบริษัท) ตรวจสอบข้อกำหนดของ AS)
5. ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หากมีการกระทำที่ละเมิดรายการที่กำหนดไว้ในข้อ 7 "ข้อควรระวังในการใช้บริการ"
6. บริษัทจะไม่คืนเงินหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับสถานะ "กำลังดำเนินการ" แม้ว่าคำสั่งซื้อจะดำเนินการช้ากว่าความคาดหวัง

ข้อ 9 (ยอดเเงินฝาก [ยอดเงินคงเหลือ])
1. สมาชิกสามารถใช้บริการทั้งหมดของ SNS Helper ได้ในราคาที่ระบุไว้ โดยการเติมเงิน (เงินฝาก 1 เงินฝาก = 1 THB) ในเว็บไซต์
2. การเติมเงิน (ยอดคงเหลือ) ใน SNS Helper สามารถทำได้ดังต่อนี้
-ก. จ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่าน Eximbay
3. การฝากเงิน (ยอดเติมเงิน) จะชำระด้วยบัตรเครดิตและจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการอนุมัติการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่ไม่สามารถเติมเงินอัตโนมัติ สามารถเติมเงินได้ตามคำขอของสมาชิก
4. หากคุณซื้อบริการโดยใช้ยอดเติมเงินที่ได้สะสมฟรี จะไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
5. ยอดเติมเงินที่ได้รับฟรีจะถูกใช้หลังจากใช้ยอดเติมเงินที่ได้ชำระทั้งหมด (จำนวนเงินที่สมาชิกจ่ายจริง)
6. ในกรณีที่สมาชิกได้รับยอดคงเหลืออย่างไม่ยุติธรรมหรือฉ้อโกง สมาชิกจะไม่สามารถใช้ยอดคงเหลือดังกล่าวได้ และบริษัทอาจเรียกคืนยอดคงเหลือดังกล่าวได้
7. ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของเงินฝากที่เติมเงินคือ 1 ปีนับจากวันที่สมาชิกเข้าสู่ระบบครั้งสุดท้าย หากระยะเวลาดังกล่าวผ่านไป บริษัทจะถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในส่วนของการฝากเงิน สมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องเงินที่หมดอายุได้
8. บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงกำหนดเวลาหมดอายุ 30 วันก่อนวันหมดอายุของเงินฝากบนหน้าจอในเว็บไซต์SNS Helper และเงินคงเหลือที่หมดอายุจะเป็นของบริษัท

ข้อ10 (นโยบายการคืนเงินคงเหลือ)
1. สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เหลือได้ตลอดเวลา (ยกเว้นยอดที่ได้ฟรี)
2. การคืนเงินจะถูกยกเลิกเมื่อสมัครโดยใช้บัตรเครดิตที่สมาชิกจ่ายและจำนวนเงินที่ชาร์จเหลือเท่านั้น
3. ไม่สามารถคืนเงินได้น้อยกว่า 20THB
4. สามารถรับเงินคืนสำหรับยอดคงเหลือได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามผ่านบัตรเครดิตหรือ การเรียกร้องของPayPal

ข้อ 11 (ขั้นตอนการจัดการและระยะเวลาในการดำเนินการการร้องเรียนของสมาชิกตามประเภทของ)
รูปแบบการร้องเรียนของผู้ใช้ ขั้นตอนการประมวลผลและระยะเวลาการประมวลผลมีดังต่อไปนี้
- รูปแบบการร้องเรียน: การชำระเงิน, ข้อผิดพลาด (ความล้มเหลว), ข้อจำกัดการให้บริการ เป็นต้น
- หากผู้ใช้ไม่พอใจกับบริการ ผู้ใช้สามารถใช้ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทเพื่อเสนอได้ตลอดเวลา
- บริษัทจะตอบกลับข้อร้องเรียนของผู้ใช้ที่ศูนย์บริการลูกค้าโดยเร็วที่สุดพร้อมตอบกลับและการดำเนินการ

ข้อ 12 (การถอนสมาชิกและการสูญเสียคุณสมบัติ และอื่นๆ)
1. สมาชิกสามารถขอถอนตัวออกจาก SNS Helper ได้ตลอดเวลา และ SNS Helperจะจัดการถอนตัวทันที อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะแจ้งความตั้งใจที่จะถอนตัว การทำธุรกรรมทั้งหมดที่กำลังดำเนินอยู่จะต้องเสร็จสมบูรณ์, ถอนหรือยกเลิก และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อข้อเสียที่เกิดจากการถอนหรือยกเลิกการทำธุรกรรมด้วยตนเอง นอกจากนี้หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัท บริษัทอาจจำกัดการถอนตัวของสมาชิกจนกว่าสมาชิกจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดและหากสมาชิกถูกระงับการใช้งานโดยละเมิดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจจำกัดการถอนตัวของสมาชิกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
2. สมาชิกจะต้องไม่กระทำการใดๆ ตามข้อต่อไปนี้ ในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าว บริษัทอาจมีการลงโทษรวมถึงการจำกัดการใช้บริการของสมาชิกและการดำเนินการทางกฎหมาย
- ก. การลงทะเบียนข้อมูลอันเป็นเท็จเมื่อสมัครสมาชิกหรือเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
- ข.การขโมย ID รหัสผ่าน และเบอร์ติดต่อของผู้อื่น
- ค,. การซื้อขาย ID ของผู้ใช้กับผู้อื่น
-ง. การกระทำที่เป็นอันตรายหรือจงใจขัดขวางการให้บริการ
-จ. การคัดลอกข้อมูลที่ได้จากการให้บริการนี้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้บริการการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเผยแพร่และการจัดพิมพ์หรือการออกอากาศหรือให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทล่วงหน้า
-ฉ.การเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้อื่นโดยการส่ง โพสต์ อีเมล ในรูปแบบ, เสียง, วิดีโอวิธีการอื่นๆ ที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
-ช. การกระทำแจกจ่ายให้กับผู้อื่นโดยการส่ง การโพสต์ อีเมล หรือวิธีการอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเกียรติหรือความเป็นส่วนตัว เนื่องจากเป็นเป็นการดูหมิ่นหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
-ซ. การกระทำที่ตัดสินได้อย่างเป็นกลางว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
-ด. ถ้าคุณกำลังขัดขวางการทำงาน หรือใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมต่อสมาชิก SNSSNS Helper, ผู้ร่วมงาน และอื่นๆ
-ต. การกระทำที่ละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดที่บริษัทอื่นกำหนด รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
-ถ. หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายการดำเนินงานของ SNS Helper
-ท. การกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวข้องอื่นๆ
3. หาก SNS Helper เพิกถอนการเป็นสมาชิก จะยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิก ในกรณีนี้จะแจ้งสมาชิกให้ทราบ
4. สำหรับสมาชิกที่ถูกบังคับให้ถอนตัว ข้อมูลสมาชิกพื้นฐานจะถูกเก็บไว้เพื่อป้องกันการสมัครใหม่ และไม่คืนเงินยอดเติทเงิน(ยอดคงเหลือ)
5. กรณีที่มีกระทำที่ฝ่าฝืนข้อที่กำหนดไว้ใน 'หน้าที่ของสมาชิ ข้อ14'

ข้อ13 (หน้าที่ของบริษัท)
1. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆที่ต้องห้ามตามกฎหมายและเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและเงื่อนไขนี้
2. บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับจากการให้บริการแก่ผู้อื่นและจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าได้
3. เหตุผลในการยกเว้นความรับผิดต่อหน้าที่ของบริษัท มีดังนี้
- ก. บริษัทให้บริการเฉพาะระบบในฐานะผู้ขายโทรคมนาคมเท่านั้น หากเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อมูลหรือธุรกรรมที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ บริษัทจะไม่แทรกแซงในข้อพิพาทใดๆ และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อผลของความขัดแย้งนั้น นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทชดเชยความเสียหายให้กับบุคคลที่สามหรือใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในเรื่องนี้ บริษัทอาจใช้สิทธิในการชดเชยให้กับพนักงานขาย
- ข. หากบริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความรุนแรงที่เทียบไม่ได้, การตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร, การเปลี่ยนหรือล้มเหลว, การสูญเสียการสื่อสาร ฯลฯ บริษัทจะได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการให้บริการ
-ค. บริษัทจะได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายเนื่องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมหยุดให้บริการโทรคมนาคมหรือไม่ได้ให้บริการตามปกติ
-ง. บริษัทจะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การซ่อมแซม, การเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบเป็นประจำ, การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการ
-จ. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความเสียหายของการใช้บริการอันเนื่องมาจากความผิดของสมาชิก
-ฉ. บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดความเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือหากเกิดความเสียหายเนื่องจากสมาชิกกรอกข้อมูลส่วนตัวและที่อยู่อีเมล์ไม่ถูกต้อง
-ช. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการ
-ซ. ความรับผิดชอบในการสมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อได้ในการดำเนินการบริการ
-ด. ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการระหว่างสมาชิกกันหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลที่สาม
-ต. ความเสียหายที่เกิดจากการซื้อหรือใช้บริการของบริษัท.
4. บริษัทอาจจำกัดการเข้าถึงบัญชีเดียวกันในเวลาเดียวกันเพื่อปกป้องสิทธิของสมาชิก(ความมั่นคงของบริการ, การป้องกันข้อมูลบัญชีและการป้องกันการใช้ที่เป็นอันตราย)

ข้อ 14 (หน้าที่ของสมาชิก)
1. เมื่อสมัครสมาชิกหรือเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดตามข้อเท็จจริงและชื่อจริง(เมื่อบริษัทร้องขอ),หากลงทะเบียนด้วยเท็จหรือข้อมูลของบุคคลอื่นจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆและจะต้องถูกลงโทษทางแพ่งและอาญา
2. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เช่น ข้อกำหนดและข้อบังคับอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หากบริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทำที่เป็นอุปสรรคต่องานของบริษัทหรือการกระทำที่ทำลายชื่อเสียงของบริษัท บริษัทอาจรับค่าเสียหายและดำเนินคดีอาญาต่อสมาชิกได้
3. สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีผ่านขั้นตอนดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการใช้เช่นการติดต่อและที่อยู่อีเมล์
4. ยกเว้นกรณีที่บริษัทมีความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ 'นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล' สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานID และรหัสผ่านที่ให้กับสมาชิกที่ไม่ถูกต้อง หรืออันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อ และจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ทางSNS Helper ได้
5. สมาชิกไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิในการใช้บริการหรือสถานะสัญญาการใช้บริการอื่นๆให้แก่ผู้อื่นได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทอย่างชัดเจนและไม่สามารถจัดหาเป็นหลักประกันได้
6. สมาชิกมีหน้าที่จัดการไอดีและรหัสผ่านของตน และต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการใช้ไอดีและรหัสผ่านของตนแต่เพียงผู้เดียว
7. ต้องไม่กระทำการใช้บัญชีของสมาชิกคนอื่นอย่างไม่เป็นธรรม
8. ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท, ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือสิทธิอื่นๆ
9. สมาชิกจะไม่สามารถโอนไอดีและรหัสผ่านของตนให้กับบุคคลที่สามได้ และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิ่งนี้แต่เพียงผู้เดียว
10. สมาชิกไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บริษัทได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว สมาชิกมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับบริษัทสำหรับกิจกรรมเหล่านี้
11. การส่งหรือเผยแพร่ข้อมูล (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) นอกเหนือจากข้อมูลที่ SNS Helper กำหนด
12. ห้ามคัดลอกข้อมูลที่ได้รับจากการบริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้สมาชิหรือใช้เพื่อการเผยแพร่และการออกอากาศหรือให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท
13. การกระทำที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ SNS Helper หรือบุคคลที่สามอื่นๆ หรือการกระทำที่ขัดขวางการทำงาน

ข้อ 15 (การครอบครองและการจำกัดการใช้ลิขสิทธิ์)
1. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สำหรับผลงานที่เขียนโดย SNS Helper เป็นของ SNS Helper
2. สมาชิกไม่สามารถคัดลอก ส่ง เผยแพร่ แจกจ่าย ออกอากาศ ฯลฯ ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้ SNS Helper ซึ่งเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของ SNS Helper โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก SNS Helper จะต้องไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามนำไปใช้

ข้อ 16 (การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไข)
1. "บริษัท" อาจมีนโยบายปฏิบัติการบริการแยกต่างหากนอกเหนือจาก "ข้อกำหนดและเงื่อนไข"
2. สำหรับการตีความหรือเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน "เงื่อนไข" นโยบายการดำเนินงานบริการ, คู่มือการใช้งาน, การประกาศ, คำถามที่ถามบ่อย, ทุกหน้าเว็บไซต์, กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหากมีการตกลงแยกต่างหากกับเงื่อนไขนี้, ให้ยึดข้อตกลงแยกต่างหากมาใช้ก่อน

ข้อ 17 (การชดเชยความเสียหาย ฯลฯ)
1. บริษัทและสมาชิกสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับความเสียหายจากการละเมิดแต่ละข้อของข้อตกลงการใช้งานนี้เนื่องมาจากความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2. หากบริษัทมีการเรียกร้องค่าเสียหาย การฟ้องร้อง การดำเนินการทางปกครอง หรือความรับผิดทางกฎหมายอื่น ๆ จากผู้บริโภค กลุ่มผู้บริโภค สำนักงานรัฐบาล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เนื่องจากเหตุผลที่เป็นความผิดของสมาชิก สมาชิกจะต้องปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทที่รับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายหรือสูญหายใดๆ

ข้อ 18 (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล)
1. เรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายและหลักปฏิบัติทางการค้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายธุรกิจโทรคมนาคม
2. ในกรณีที่มีการยื่นฟ้องเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้บริการ ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจะเป็นศาลที่มีอำนาจ

ข้อ 19 (กฎอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไข)
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับคู่มือการใช้งานสำหรับแต่ละบริการที่ SNS Helper มอบให้
เรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจนำไปใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้งาน หรือประเพณีปกติ

ศูนย์บริการลูกค้าในไลน์แบบเรียลไทม์


เมื่อกดปุ่มสีเขียวแล้ว จะเชื่อมต่อไปที่การให้คำปรึกษาทางไลน์โดยอัตโนมัติ
0.0387